Kancelaria Adwokacka

Ewa Kamińska - Karmiris

Adwokat Kraków

Regulamin świadczenia usług prawnych za pośrednictwem Internetu w formie porad prawnych on-line przez Kancelarię Adwokacką Ewy Kamińskiej


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zawierania przez Kancelarię Adwokacką Ewy Kamińskiej, zwaną dalej „Kancelarią”, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.adwokatkaminska.pl (zwaną dalej „Stroną”).

2. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w formie porad prawnych on-line za pośrednictwem Strony.

3. Porad prawnych udzielać będzie adwokat Ewa Kamińska wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie pod nr KRA/Adw/3555 oraz prowadząca Kancelarię Adwokacką w Krakowie (30-317) przy ul. Skwerowej 10, nr NIP 676-255-69-92 i REGON 381673028.

4. Zapytania za pośrednictwem strony internetowej może kierować do Kancelarii każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną, zwani dalej „Klientem”.

5. Kancelaria świadczy usługi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Zasadami Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

6. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług prawniczych za pośrednictwem Internetu przez Kancelarię. Zlecenie usługi przez Klienta stanowi jednocześnie akceptację Regulaminu, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią oraz wyrażeniem zgody na warunki w nim zawarte. Klient może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Strony, w sposób który umożliwia jego pobranie, zapisanie oraz wydrukowanie.

§ 2. Informacje o usługach

1. Kancelaria świadczy na rzecz Klientów usługi prawne za pośrednictwem Strony, polegające w szczególności na:

a. analizie problemów prawnych oraz udzielaniu porad prawnych;

b. przygotowywaniu opinii prawnych;

c. przygotowywaniem projektów pism procesowych, umów oraz innych dokumentów prawnych;

zwanych dalej „Usługami”.

2. Kancelaria świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Informacje o Usługach zawarte na Stronie www.adwokatkaminska.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

4. Warunkiem korzystania z formularza porady online poprzez Stronę jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Wysłanie zapytania jest bezpłatne i nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.

5. Usługi świadczone przez Kancelarię są odpłatne. Należne wynagrodzenie jest wskazywane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku VAT i wnoszone jest przez Klientów z góry przelewem na rachunek bankowy prowadzony w ING 83 1050 1823 1000 0090 7554 2077.

6. Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie dla każdego Klienta, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i wskazanego przez Klienta terminu wykonania usługi.

7. Kancelaria wystawi Klientowi fakturę w formie elektronicznej w formacie PDF. Kancelaria prześlę fakturę elektroniczną Klientowi, na adres wskazany w Formularzu Kontaktowym, w terminie 7 dni od otrzymania wpłaty na ww. rachunek bankowy Kancelarii i przesyła ją  na adres mailowy wskazany przez Klienta, na co Klient wyraża zgodę akceptując przedmiotowy Regulamin. Klient upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

8. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania zapytania wyraźnie wskazuje, iż życzy sobie taką formę. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Kancelarii o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres mailowy kancelaria@adwokatkaminska.pl.

§ 3. Sposób świadczenia usług

1. Świadczenie usług przez Kancelarię za pośrednictwem Strony odbywa się na następujących warunkach:

a. Klient wypełnia formularz zamieszczony na pod adresem www.adwokatkaminska.pl wysyła zapytanie o możliwość zlecenia Usługi za pośrednictwem Internetu.

b. zapytanie powinno być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, a ponadto zawierać dokładny opis istotnych okoliczności stanu faktycznego i problemu prawnego skierowanego do analizy – tak, ażeby możliwe było prawidłowe wykonanie Usługi.

c. zapytanie nie powinno stwarzać wątpliwości co do istoty problemu prawnego oraz umożliwiać udzielenie zwięzłej odpowiedzi, niewymagającej rozbudowanej analizy i interpretacji przepisów prawnych oraz systemu prawnego.

d. w uzasadnionych przypadkach, gdy po zapoznaniu się przez Kancelarię z treścią wiadomości pojawią się dodatkowe pytania bądź konieczność zapoznania się ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do wykonania Usługi – Kancelaria skieruje do Klienta wiadomość z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji bądź skanów.

e. po otrzymaniu pełni niezbędnych informacji, bądź też dokumentów potrzebnych do wykonania Usługi, Kancelaria kieruje do Klienta wiadomość mailową, zwaną dalej „Potwierdzeniem”, w której znajduje się potwierdzenie otrzymania zapytania przez Kancelarię oraz propozycja warunków wykonania Usługi - terminu wykonania Usługi oraz wysokość wynagrodzenia za Usługę i rachunek bankowy, na który winno zostać przelane.

f. przelanie na rachunek bankowy Kancelarii wskazanego w Potwierdzeniu wynagrodzenia za usługę jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta warunków wykonania Usługi.

g. Kancelaria przystępuje do wykonania Usługi po zaksięgowaniu na koncie Kancelarii uzgodnionego wynagrodzenia.

h. Usługa zostaje wykonana w umówionym terminie wskazanym w warunkach wykonania Usługi.

i. wykonana Usługa zostaje przesłana Klientowi na adres poczty elektronicznej podany podczas wypełnienia formularza kontaktowego.

2. Klient składa ofertę zawarcia umowy, w zakresie i na warunkach wskazanych w Regulaminie, w momencie wysłania zapytania do Kancelarii i prawidłowego wypełnienia formularza na Stronie.

3. Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta w momencie wysłania do Klienta Potwierdzenia, na warunkach wskazanych w treści maila oraz wynikających z niniejszego regulaminu. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zaksięgowania ustalonego wynagrodzenia za Usługę na rachunku bankowym Kancelarii.

4. Umowa wygasa z chwilą wykonania Usługi przez Kancelarię i przesłania jej za pomocą poczty elektronicznej.

§ 4. Prawa i obowiązki Kancelarii

1. W sytuacji, gdy Klient zadaje pytanie prawne bądź zlecenie w sposób niezrozumiały, niepełny bądź gdy informacje nie dotyczą zagadnienia prawnego - Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi.

2. Kancelaria zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem celem uzyskania jego zgody. W przypadku braku zgody na taki sposób realizacji umowy, ma on prawo odstąpić od umowy poprzez drogę elektroniczną.

3. Kancelaria zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść udzielonej opinii prawnej w sytuacji, gdy została ona sformułowana na podstawie niedokładnego, niepełnego lub nieprawdziwego stanu faktycznego. Odnosi się to również do sytuacji, gdy pytanie prawne lub zlecenie zostało nieprawidłowo sformułowane.

4. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługi w sposób staranny, rzetelny, zgodny ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

5. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie wykonywania Usługi oraz wykorzystywania ich wyłącznie w ramach prowadzenia działalności.

§ 5. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy

1. Strony mogą rozwiązać zawartą przez siebie umowę, za porozumieniem, w każdym czasie, bez podania przyczyny – z zastrzeżeniem zatrzymania przez Kancelarię części wynagrodzenia odpowiadającej etapowi wykonanej usługi.

2. Strony mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta lub Kancelarię postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Kancelaria ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku:

a. gdy Klient nie udzieli Kancelarii pełnych i dokładnych informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi, bądź nie prześle stosownych dokumentów;

b. gdy dla prawidłowego wykonania Usługi konieczny będzie bezpośredni, osobisty kontakt z Klientem, a nie będzie on możliwy;

c. gdy zachodzą okoliczności wskazane w Uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 roku oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. – Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

4. Kancelaria zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia przedmiotowego Regulaminu.

5. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi, Kancelaria ma prawo od umowy odstąpić, przy jednoczesnym zwrocie uiszczonego wynagrodzenia, o którym to fakcie niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwrot następuje na konto, z którego był dokonany przelew.

6. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria nie zrealizuje Usługi w określonym w Potwierdzeniu terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo do zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.

7. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres: kancelaria@adwokatkaminska.pl – w razie skutecznego odstąpienia od umowy Kancelaria zwróci wpłacone wynagrodzenie w terminie 3 dni od dnia złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi, Klientowi w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi może zgłosić reklamację za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kancelaria@adwokatkaminska.pl. Kancelaria zobowiązuje się ustosunkować do wszelkich zastrzeżeń w terminie 7 dni w formie wiadomości mailowej.

2. W razie jakichkolwiek problemów z realizacją usługi należy kontaktować się bezpośrednio z adwokat Ewą Kamińską pod numerem telefonu 667 696 633 lub pod adresem email: kancelaria@adwokatkaminska.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają. zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności:

a. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

b. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

c. ustawa z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.);

d. uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 roku oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. – Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Ewa Kamińska

adwokat