Kancelaria Adwokacka

Ewa Kamińska - Karmiris

Adwokat Kraków

Mediacje

Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia dwie podstawy prowadzenia mediacji: umowę o mediację oraz postanowienie sądu o skierowaniu sprawy do mediacji. 

Adwokat Ewa Kamińska - Karmiris jest wpisanana listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie i może prowadzić mediacje zarówno na podstawie umowy stron, jak i na podstawie postanowienia sądu.

 

Zasady obowiązujące w postępowaniu mediacyjnym:

Zasada dobrowolności – Strony mają prawo do wyrażenia zgody na mediację oraz rezygnacji z uczestniczenia w mediacji w każdej chwili i na każdym etapie postępowania mediacyjnego.

Zasada poufności – Mediator i Strony są zobowiązane do zachowania poufności w zakresie szczegółów mediacji, zachowania Stron w trakcie mediacji oraz treści ich wypowiedzi.

Zasada bezstronności i neutralności Mediatora w stosunku do Stron i przedmiotu mediacji. Strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo,

Zasada profesjonalności - Mediator zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia mediacji w sposób rzetelny i profesjonalny.

Zasada dobrej wiary – Strony przystępują do mediacji w dobrej wierze, w celu wypracowania wspólnego porozumienia.

Zasada wzajemnego szacunku – Strony są zobowiązane pozwolić drugiej osobie swobodnie wypowiedzieć swoje stanowisko, bez przerywania oraz bez używania wulgaryzmów.